ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
30.00%
ด้านเส้นทางการคมนาคม ( 2 )
10.00%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 6 )
30.00%
การให้บริการประชาชน ( 4 )
20.00%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 2 )
10.00%